HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Kagagor Melkree
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 11 April 2007
Pages: 382
PDF File Size: 3.98 Mb
ePub File Size: 9.12 Mb
ISBN: 332-9-74175-748-6
Downloads: 75109
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dale

Nee, glad nie; ons maak juis ons skuld elke dag nog groter a. God is wel barmhartig amaar Hy is ook regverdig b. Ja, want daardeur kategismux ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het a omdat die kruisdood deur God vervloek is b. Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek a.

Amen sien endnoot 1. Op Sondag, 17 Januarie het hulle tot meerdere bevestiginge nagmaal gevier; die volgende dag het keurvors Frederik hulle toegespreek en op Dinsdag, 19 Januarie is dit offisieel te Heidelberg onderteken, waarna dit in die skole, kategese en erediens gebruik is.

Omdat ek deur die geloof ‘n lid van Christus is b en daardeur deel aan sy salwing het c sodat ek sy Naam kan bely dmyself as ‘n lewende dankoffer aan Hom kan toewy e en in hierdie lewe met ‘n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry f en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer g. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad a.

Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik gesterf het kxtegismus. Wat moet ‘n Christen glo? Daarom het hy die inisiatief geneem en aan ons hele Teologiese Fakulteit alhier en aan al die superintendente en vernaamste kerkdienaarse opdrag heidelbregse om ‘n opsommende onderrig ofte wel ‘n Kategismus van ons Christelike Godsdiens uit die Woord van God op te stel; beide in die Duitse en in die Latynse taal.

  DIARREA SECRETORA Y OSMOTICA PDF

Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Daarom verbied Hy alle kategismys dade, gebare, woorde agedagtes, luste b en alles wat ‘n mens daartoe kan verlei c. Is die Woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys?

Na die gesange moet die kerklike ampsdraer die Ons Vader bid en God aanroep om die regte verstaan van sy Woord. Wat gebied God in die vierde gebod? Nee, want eerstens wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie a.

En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie b. Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee a sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word b.

Nee, want dit is onmoontlik dat ‘n mens wat deur ‘n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sou voortbring nie a. Dit is ‘n hartlike vreugde in God deur Christus a en ‘n lus en liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe b. Wat beteken die woord “Amen”?

Heidelbergse Kategismus

Wat is die derde bede? God wil eerstens dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word a. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly?

Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Mag ‘n mens ook godvresend by die Naam van God ‘n eed sweer?

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Derdens is die opstanding van Christus vir ons ‘n betroubare waarborg van ons salige opstanding c. Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar aek nie hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – om God daarin ewig te prys b.

  CHURCHMAN C.WEST.EL ENFOQUE DE SISTEMAS PDF

Eindelik het Hy dit deur sy eniggebore Seun vervul e.

Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie b. A second section further develops this claim by showing how the comfort of the first question and answer forms the continuing motif, providing the theme and structure of the Catechism.

Tweedens dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar b. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel e se eie werke vermy as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring f nie.

Waaruit weet jy dit? Kan jy dit alles ten volle nakom? Die Nederlandse vertaling van Petrus Datheen het via Nederland ook na ons land gekom. Destyds was daar in die gebied wat ons vandag Duitsland noem, ‘n hele paar Calvinistiese gebiede, onder andere die gebied van die Palts met die hoofstade Heidelberg wat vandag nog bekend is. Alle gelowiges het van die vroegste tyd van die Christelike kerk af hulle daarvoor beywer om hulle kinders tuis, en in skole en kerke, te onderrig in die eerbied vir die Here, sonder twyfel ook om die volgende redes, redes wat ons ook daartoe moet beweeg.

Author: admin